Cel regulacji

Przepisy art. 11 PDOPrU zostały wprowadzone z uwagi 1 na coraz częstszą praktykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez stosowanie cen transferowych. Przerzucanie dochodów następuje w ten sposób, że podmioty gospodarcze (powiązane ze sobą) zawierają umowy, w których ceny (wynagrodzenie itd.) znacznie odbiegają od cen (wynagrodzeń) stosowanych w transakcjach tego samego rodzaju pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Celem tych praktyk jest sztuczne kształtowanie dochodów podmiotów uczestniczących w transakcji w celu globalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Na przykładzie umowy sprzedaży kształtowanie dochodów następuje najczęściej w ten sposób, że w przypadku zaniżenia ceny transakcji w stosunku do ceny rynkowej, sprzedawca zaniża swoje przychody, a kupujący zmniejsza swoje koszty. W przypadku zawyżenia ceny transakcji w stosunku do ceny rynkowej, sprzedawca zawyża swoje przychody, a kupujący zwiększa swoje koszty.

Przerzucanie dochodów ma najczęściej miejsce wówczas, kiedy podmioty uczestniczące w transakcji są opodatkowane różnymi stawkami podatku. Zaniżenie ceny transakcji następuje najczęściej w tych przypadkach, w których sprzedawca opodatkowany jest wyższą stawką podatku niż kupujący. W związku z tym nastąpi „przesunięcie dochodu do kupującego”, który zapłaci od niego mniejszy podatek niż zapłaciłby sprzedający. Zawyżenie ceny transakcji ma najczęściej miejsce wówczas, gdy sprzedawca jest opodatkowany niższą stawką podatku niż kupujący. W ten sposób nastąpi „przesunięcie dochodu do sprzedawcy”, zapewniające osiągnięcie przez strony transakcji globalnie niższego opodatkowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>