Aport

Należałoby uściślić pojęcie wkładu niepieniężnego (aportu). 42 Takiej definicji nie podaje KSH. Tym niemniej z wyroków SN oraz sądów powszechnych można wywnioskować, iż wkładem niepieniężnym (aportem) mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (rzeczy i prawa), które są zbywalne i mogą zostać zakwalifikowane jako aktywa podmiotu. Zdaniem SN wyrażonym w wyroku z 20.5.1992 r. (III CZP 52/92, OSP 1993/6):

„Jako przykłady wkładu niepieniężnego nierzeczowego można przeto wymienić: prawo użytkowania (por. uchwałę SN z 26.4.1991 r., III CZP 32/91, OSNC 1/1992), majątkowe prawa autorskie, wynalazki i wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie, czy też nawet wiadomości i doświadczenia będące przedmiotem know-how. Wkładem niepieniężnym w omawianej postaci może być zatem także wierzytelność, a więc prawo żądania spełnienia przez inną osobę orzeczonego świadczenia, do którego jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązana (por. też: postanowienie SN z 19.9.1990 r., III CRN 268/90, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1991/5)”. W. Fiałkowski w „Podatek dochodowy od osób prawnych w 1997 r.” na podstawie dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego przedmiotu aportu wysnuwa wniosek, iż:

– „(…) przedmiotem aportu, oprócz rzeczy, mogą być inne prawa majątkowe,

– przedmiotem aportu może być wszystko, co – nie będąc pieniądzem – przedstawia jakąkolwiek wartość ekonomiczną,

– aportem mogą być prawa bezwzględne i względne, jeśli są zbywalne i mogą być ujęte w bilansie jako aktywa”.

– Przedmiotem aportu nie mogą być natomiast:

– zobowiązanie wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej na rzecz powstałej spółki (uchwała SN z 2.3.1993 r., III CZP 123/92, OSNC 1993/10),

– weksel własny, jednakże weksel własny z poręczeniem wekslowym, in- dosowany in blanco może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (uchwała SN z 20.5.1992 r., III CZP 52/92, OSP 1993/6).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>